Informācijas līnija
Ātra piegāde
visā Latvijā

Privātuma politika

RAŽOŠANAS KOMERCFIRMAS "BALTFARM" SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

PRIVĀTUMA POLITIKA. PERSONAS DATU APSTRĀDES  NOTEIKUMI. SĪKDATŅU LIETOŠANA.


IEVADS

Ražošanas komercfirmas "BALTFARM" sabiedrības ar ierobežotu atbildību, (turpmāk BALTFARM), privātuma politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir sniegt Jums (datu subjektam) informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, proti, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par Jūsu veicamo personas datu apstrādi. Gadījumā, ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

Lai klientiem sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus, BALTFARM ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par fiziskām personām. Šī Politika skaidro, kā BALTFARM apstrādā fizisko personu datus, nosaka datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un citus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.

Datu aizsardzības principi.

BALTFARM apstrādā personas datus:

-likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;

-adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;

-tikai tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;

-saglabājot personas datus ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādiem tie apstrādāti;

-informējot klientus, kāpēc ir nepieciešama personas datu apstrāde.

I. PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

Personas datu apstrādes pārzinis ir "BALTFARM", reģistrācijas numurs: 40103071266, 

juridiskā adrese: Tīnūžu iela 4 - 44, Rīga, LV-1021, e-pasts: baltfarm1@inbox.lv, mājaslapa: interneta vietne - www.baltfarm.lv

Lai saņemtu detalizētu informācija par personas datu apstrādi un Jūsu tiesībām sazinieties ar mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju.

BALTFARM kā pārzinis, rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Jūsu tiesības uz personas datu apstrādes likumību veic personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgo datu aizsardzības Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, Farmācijas likumu, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. BALTFARM piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai. BALTFARM aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē lietotājs sniedz personas datus (vietnē, papīra formātā vai telefoniski).

II. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN TIESISKAIS PAMATS

2.1. Personas datu apstrādes nolūki ir: 

2.1.1. personāla vadība: attiecībā uz potenciālajiem, esošajiem un bijušajiem darbiniekiem personāla atlases un vadības procesu nodrošināšanai;

2.1.2. farmaceitisko izstrādājumu tirdzniecība un aptieku administrēšana, farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanai (t.sk. sniedzot pakalpojumus digitālajā vidē) – pakalpojumu sniegšanai, preču piegādei un garantijas pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei), aptiekas piedāvātā sortimenta un pakalpojumu uzlabošanai, attīstībai un reklamēšanai (t.sk. nodrošinot komerciālu paziņojumu nosūtīšanu līdz brīdim, kamēr spēkā ir klienta piekrišana); saziņai ar klientiem; klientu aptauju veikšanai;

2.1.3. BALTFARM un tās klientu leģitīmo interešu īstenošana: nepamatotu finansiālu risku novēršana savai komercdarbībai; maksājumu administrēšana; pakalpojumu uzlabošana, jaunu pakalpojumu attīstība, veicot tai skaitā klientu apmierinātības aptauju;

2.1.4. tirgvedības izpēte;

2.1.5. mārketings (analīze, statistikas veikšana iepriekš minēto mērķu sasniegšanai);

2.1.6. BALTFARM pārvaldības procesa nodrošināšanai, tai skaitā sabiedrības informēšanai par uzņēmuma darbu; klientu iebildumu izskatīšanai; klientu noturēšanai, lojalitātes sekmēšanai; norēķinu administrēšanai; mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai; nodrošinot informācijas sniegšanu valsts un pašvaldību institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.1.7. BALTFARM īpašuma aizsardzībai un personu drošībai, BALTFARM aptiekās noziedzīga nodarījuma fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai var tikt veikta videonovērošana, kur ir izvietotas videonovērošanas kameras. Informācija par video novērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms video novērošanas zonas. Videonovērošana tiek veikta bez audio ieraksta. Ieraksts tiek saglabāts līdz 14 dienām. Datu subjekta pieprasījumus par minēto videonovērošanu nepieciešams iesniegt BALTFARM.

2.2. Privātuma politikas 2.1.punktā minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem nolūkiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

2.3. BALTFARM apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

2.3.1. saskaņā ar Jūsu kā datu subjekta skaidru, brīvu un nepārprotamu piekrišanu;

2.3.2. datu apstrāde izriet no Jūsu līgumsaistībām vai, ievērojot Jūsu kā datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu pēc Jūsu pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

2.3.3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz BALTFARM attiecināmu juridisku pienākumu, t.sk. BALTFARM saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu, tai skaitā farmaceitiskās aprūpes sniegšana;

2.3.4. apstrāde ir vajadzīga BALTFARM vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

2.3.5. likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai īstenotu no BALTFARM un Jūsu starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas leģitīmās (likumīgās) intereses.

Tiesiskais pamats: Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības.

2.4.BALTFARM pamatā iegūst personas datus no datu subjekta, sniedzot farmaceitiskās aprūpes pakalpojumus, vai no sadarbības partneriem, valsts iestādēm vai trešajām personām, ja tam ir tiesisks pamats. BALTFARM iegūst personas datus arī caur BALTFARM interneta vietni: interneta vietne www.baltfarm.lv. Datu subjekta personas dati tiek apstrādāti papīra vai elektroniskā formātā. Personas datu apstrādi veic pilnvaroti BALTFARM darbinieki, kā arī BALTFARM informācijas apstrādātāji, ar kuriem ir noslēgts atbilstošs līgums. Pārsvarā personas datu apstrāde notiek, lai BALTFARM varētu sniegt klientiem farmaceitisko aprūpi, izpildītu kādu no normatīvajos aktos tai noteiktajiem pienākumiem vai tiesībām. 

2.5.Lai BALTFARM nodrošinātu farmaceitisko aprūpi klientiem, var būt nepieciešams veikt arī īpašu kategoriju personas datu apstrādi.

BALTFARM piemēro Politiku privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz klientiem:

-fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem) un citiem pakalpojumu lietotājiem, kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod BALTFARM jebkādu informāciju;

-darbiniekiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem)

-interneta aptiekas un uzturēto interneta mājaslapu lietotājiem.

III. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

3.1. Personas datu saņēmēju kategorijas: datu subjekts, BALTFARM un tā pilnvarotie darbinieki, BALTFARM sadarbības partneri un apstrādātāji, valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

BALTFARM nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no BALTFARM.

IV. PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA UZ TREŠO VALSTI VAI STARPTAUTISKAI ORGANIZĀCIJAI UN AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA

4.1. Personas datus BALTFARM neparedz sūtīt uz trešajām valstīm, proti, ārpus ES un EEZ valstīm, vai starptautiskajām organizācijām.

4.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana BALTFARM netiek veikta.

V. PERSONAS DATU GLABĀŠANA

5.1. BALTFARM glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai, kā arī lai izpildītu normatīvajos aktos (piemēram, likumā “Par grāmatvedību”) noteiktās prasības. Sasniedzot personas datu apstrādes nolūku, mēs iznīcināsim Jūsu datus.

5.2. Ilgāka Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:

- tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;

- ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;

- Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai. 

5.3.BALTFARM glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

-pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

-ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

-ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;

-ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Atsevišķos gadījumos BALTFARM saglabā Jūsu personas datus arhīvā, lai saglabātu pierādījumus, vēsturiskiem mērķiem vai tos izmanto statistiskiem mērķiem.

VI. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA. DATU AIZSARDZĪBAS PĀRKĀPUMS.

6.1. Jums ir tiesības: tiesības tikt informētam par to, kāpēc BALTFARM apstrādā personas datus, piekļūt saviem personas datiem, labot un dzēst savus personas datus; iebilst pret savu personas datu apstrādi un nebūt automatizētās apstrādes (profilēšanas) subjektam (klients var iebilst pret savu personas datu izmantošanu tiešās tirgvedības nolūkos vai zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs);

tiesības pieprasīt informāciju par to, kādus personas datus BALTFARM par konkrēto klientu saglabā (šo informāciju mēs sniedzam bez maksas). Mums ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā, ja vien mēs nepagarinām atbildes sniegšanu līdz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un skaitu.

6.2. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt mums sniegto savu piekrišanu datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādes tiesiskumu, kas tika veikta uz atsaucamās piekrišanas pamata.

6.3. Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, piemēram, ja Jūs saņemiet vēstuli no BALTFARM, kura nav adresēta Jums, mēs aicinām vērsties tieši pie mums. Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību vai sniegt komentārus par to kā BALTFARM apstrādā personas datus, lūdzu sazinieties ar BALTFARM, rakstot uz BALTFARM e-pasts: baltfarm1@inbox.lv, ziņojot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, BALTFARM paziņos par to attiecīgajam datu subjektam, vai informācija tiks publiskota BALTFARM mājaslapā vai citādā iespējamā veidā, kā arī nodrošinās informācijas sniegšanu Datu valsts inspekcijai 

6.4. BALTFARM nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, BALTFARM izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības.  BALTFARM rūpīgi izvērtē visus pakalpojuma sniedzējus, kas BALTFARM vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī nosaka, lai pakalpojuma sniedzēji (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu  personas datu apstrāde notiktu atbilstoši BALTFARM deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

VII. PERSONAS DATU SNIEGŠANAS NEPIECIEŠAMĪBA

7.1. Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, BALTFARM nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

VIII. SĪKDATŅU LIETOŠANA

8.1. Interneta vietnē www.baltfarm.lv (turpmāk – Vietne) tiek vākti dati par Vietnes lietotājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot.

8.2. Pārzinis, kas Vietnē vāc datus par Vietnes lietotājiem, ir "BALTFARM", reģistrācijas numurs: 40103071266, juridiskā adrese: Tīnūžu iela 4 - 44, Rīga, LV-1021, e-pasts: baltfarm1@inbox.lv, mājaslapa: interneta vietne www.baltfarm.lv.

8.3. Dotajā tīmekļa Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies”). Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko mājaslapa saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat Vietni. 

Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus katru reizi, kad lietotājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē tādā apmērā, kā norādīts lietotāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu lietotājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko lietotājas aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu lietotājam Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

8.4. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru vai mobilo ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus (teksta lielumu, valodu u.c.) un uzlabot lietotāja ērtības. Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt lietotāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību un integritāti.

8.5. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org. Sīkdatņu dzēšanas gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa Vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

8.6. SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS MĒRĶI

Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes lietotājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk lietotāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa.

Sīkdatņu izmantošanas mērķi:

-nodrošināt efektīvu un drošu Vietnes darbību; mēs izmantojam sīkdatnes, uzturot mūsu drošības funkcijas, lai atklātu un identificētu neatbilstošas uzvedības gadījumus mūsu Vietnē;

-uzlabot Vietnes darbību; novērojot sīkdatņu izmantojumu, varam uzlabot Vietnes un elektronisko pakalpojumu veiktspēju, paplašināt esošos pakalpojumus, pilnveidot funkcijas; analizēt veiktspēju, kad Jūs apmeklējat mūsu Vietni no citām vietnēm, citām ierīcēm vai aparātiem;

-atpazīt tos Vietnes  lietotājus, kas atgriežas atkārtoti; tas palīdz parādīt liētotājiem piemērotāku informāciju; pastāvīgajiem liētotājiem tas palīdz izvairīties no atkārtotas reģistrācijas un anketu aizpildīšanas;

-analizēt Jūsu paradumus, lai Vietnes darbība būtu ērta, efektīva un atbilstu Jūsu vajadzībām un vēlmēm, piemēram, nodrošinot, lai Jūs viegli atrastu visu, ko meklējat;

-izmērīt uz mūsu Vietni sūtītās informācijas un datu plūsmu; mēs izmantojam sīkdatnes statistisko datu vākšanai par Vietni apmeklējušo lietotāju skaitu un elektronisko pakalpojumu lietošanu;

- īstenot tiešo mārketingu, reklāmu; izmantojot sīkdatnes, mēs varam vākt informāciju tam, lai varētu sniegt noteiktam pārlūkam paredzētu reklāmu vai saturu, izveidojot dažādas mērķa grupas; mēs varam izmantot sīkdatnes tam, lai parādītu piemērotāko reklāmu gan mūsu Vietnē, gan ārpus tās;

-nepārkāpjot tiesību aktos noteiktās prasības, apvienot ar sīkdatņu palīdzību saņemto informāciju, ar to informāciju, kas saņemta par Jums ar citiem līdzekļiem, piem., informāciju par pakalpojumu, e-pakalpojumu.

8.7. Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties lietotāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu lietotāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti.

8.8. Lietotājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org. Lietotājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā vai mobilajā ierīcē, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā vai mobilajā ierīcē. Lietotājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, lietotājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā lietotājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

8.9. Statistikas datiem par Vietnes lietotājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi.

8.10.Vietnē ir uzstādīts rīks "Facebook pixel". Šī rīka izmantošanas mērķis ir satura un reklāmu pielāgošana Facebook lietotājiem. Lai uzzinātu vairāk par Facebook privātuma politiku, vai mainītu savus reklāmas iestatījumus Facebook platformā, noklikšķinot šeit https://www.facebook.com/about/privacy.

8.11. Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas un pēc tam tās tiek dzēstas.

8.12. Ja Pārziņa Vietnē ir paredzēta foruma vai komentāru iespēja, šādā gadījumā Vietnē tiek saglabāta IP adrese, kā arī dati, ko norādījis pats lietotājs. Sīkdatnes, kas satur šos datus, Jūsu ērtībām, lai ikreiz nebūtu jāraksta no jauna, var tikt saglabātas vienu gadu.

8.13. Pārzinis apliecina, ka sīkdatnes un statistikas informācija tiks apkopota, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tai skaitā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un ES Padomes Personas datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679.

8.14. Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Vietnes lietotāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.

X. IZMAIŅAS POLITIKĀ.

BALTFARM ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā Politikā, kuras tiek publicētas interneta Vietnē , kā arī izvietotas BALTFARM telpās.

Šādu aptieku darbības nosacījumus reglamentē:

-Farmācijas likums;

-2007.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība";

-2011.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība".

Noteiktas zāles citās Eiropas Savienības dalībvalstīs var būt atšķirīgi klasificētas, līdz ar to Latvijas aptiekas, kas izplata zāles ar tīmekļa Vietnes starpniecību, drīkst izplatīt tikai Latvijas Zāļu reģistrā iekļautās bezrecepšu zāles. No 2015.gada 1.jūlija Eiropas Savienībā tiek ieviests vienots logotips visām aptiekām, kas piedāvā iedzīvotājiem iegādāties zāles internetā. Vienotā logotipa ieviešanu paredz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, lai novērstu viltotu zāļu nokļūšanu legālas piegādes ķēdē, un Komisijas īstenošanas regula par dizainu vienotajam logotipam, ar ko identificē personas, kas piedāvā iedzīvotājiem iegādāties zāles tālpārdošanā, un tā autentiskuma pārbaudes tehniskajām, elektroniskajām un kriptogrāfiskajām prasībām.  

Vienotā logotipa ieviešanas mērķis Eiropas Savienībā ir palīdzēt sabiedrībai identificēt legālos zāļu mazumtirgotājus, kas izplata zāles ar tīmekļa Vietnes starpniecību, un vairot izpratni sabiedrībā par riskiem, ko var izraisīt zāļu iegāde no nelicencētiem avotiem internetā.

Vairāk informācijas par riskiem, iegādājoties zāles internetā, Eiropas Zāļu aģentūras mājaslapā: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/falsified-medicines-overview